Tillverkning av gummi – steg för steg

gummi tillverkning

Tillverkning av naturligt gummi börjar med insamling av latex från gummiträd, som sedan koaguleras med hjälp av syror för att bilda rågummi. Detta tvättas sedan, blandas med tillsatser och genomgår vulkanisering för att stabilisera dess struktur och förbättra dess mekaniska egenskaper. Produktion av syntetiskt gummi börjar med att kemikalier från olja, som butadien och styren, omvandlas till en rå massa. Sedan tvättas och renas även denna, blandas med tillsatser och genomgår vulkanisering för att ge det dess elastiska egenskaper.

gummi tillverkning
Engångshandskar kan bestå av olika typer av gummi.

Tillverkning av gummi från råvara till avfallshantering

Gummi är ett elastiskt material som vi stöter på dagligen i en mängd olika former och funktioner. Det är känt för sin flexibilitet, hållbarhet och vattentålighet, vilket gör det användbart i väldigt många applikationer, från däck och tätningar till medicinska anordningar och leksaker. Det kan framställas både naturligt och syntetiskt. Men hur går tillverkningen egentligen till? I denna artikel får vi en inblick i de processer och tekniker som används för att framställa detta mångsidiga material, som vi ofta påträffar i vardagslivet, till exempel i form av en gummilist i kylskåpsdörren eller bildörren:

Första stegen vid naturgummiframställning

De tidiga stadierna i produktionen av naturgummi är inte identiska med de första stegen av tillverkningen av syntetiskt gummi. Därför tar vi upp dem i separata avsnitt:

Insamling av latex

Framställningen börjar med insamling av latex från gummiträd (Hevea brasiliensis). Denna process inleds med att göra snitt i barken på träden, vilket gör att latexen, en mjölkaktig saft, börjar rinna ut. Snitten görs noggrant för att inte skada trädet och för att säkerställa en jämn flöde av latex. Latexen samlas upp i behållare som placeras under snitten. Detta arbete kräver skicklighet och precision, eftersom både mängden och kvaliteten på den insamlade latexen påverkar det slutliga produktens kvalitet.

Här hittar du info om gummiträd: wikipedia.org/wiki/Kautschuk

Koagulering vid tillverkning av gummi

Efter insamlingen av latexen överförs den till större behållare där koaguleringen sker. Koagulering innebär att den flytande latexen omvandlas till fast rågummi. För att åstadkomma detta tillsätts syror som myrsyra till latexen. Myrsyran fungerar som en koagulant och orsakar att latexpartiklarna klumpar ihop sig och bildar en fast massa. Denna process är avgörande eftersom den bestämmer den grundläggande strukturen och kvaliteten.

När latexen har koagulerat tvättas den noggrant för att avlägsna alla spår av syror och andra föroreningar. Tvättningen sker vanligtvis med rent vatten och kan upprepas flera gånger för att säkerställa att rågummit är så rent som möjligt. Efter tvättningen mals det för att förbättra dess hanterbarhet och förbereda det för nästa steg i sprocessen. Malningen bryter ner det i mindre bitar, vilket underlättar den fortsatta bearbetningen.

Första stegen vid tillverkning av syntetiskt gummi

Kemisk polymerisation

Tillverkningen börjar med kemisk polymerisation av petroleumbaserade monomerer som butadien och styren. Polymerisation är en process där små molekyler, kallade monomerer, reagerar kemiskt för att bilda långa kedjor eller nätverk av polymerer. Denna reaktion sker i stora reaktorer under noggrant kontrollerade förhållanden för att säkerställa att polymererna får den önskade strukturen och egenskaperna. Kontroll av temperatur, tryck och katalysatorer är avgörande för att uppnå en konsekvent och högkvalitativ produkt. Polymerisationen resulterar i en rå massa som utgör grunden för det syntetiska gummit.

Tvättning och rening

Efter polymerisationen måste det tvättas och renas för att avlägsna alla oönskade biprodukter och föroreningar som kan ha bildats under reaktionen. Tvättprocessen innefattar flera steg där massan behandlas med olika lösningsmedel och vatten för att säkerställa att alla rester av katalysatorer och reaktiva monomerer avlägsnas. Noggrann rening är nödvändig för att säkerställa att det färdiga gummit har de önskade fysikaliska och kemiska egenskaperna och att det är säkert att använda i olika applikationer.

gummi tillverkning
Den latexbaserade varianten används ofta i slangar där hög elasticitet och slitstyrka krävs.

Gemensamma steg i gummiproduktionen

Oavsett om det handlar om den naturliga eller syntetiska varianten genomgår det flera gemensamma steg i tillverkningsprocessen. Nu kommer vi till de stegen:

Gummiblandning och tillsatser

I detta steg görs en blandning med olika tillsatser för att uppnå de önskade egenskaperna hos det slutliga materialet. Tillsatserna kan inkludera fyllmedel, som förstärker gummits mekaniska egenskaper; mjukgörare, som förbättrar dess flexibilitet; antioxidanter, som skyddar mot nedbrytning; och vulkaniseringsmedel, som möjliggör den kritiska vulkaniseringsprocessen. Denna blandning utförs i stora industrimixers, som Banbury-mixers eller tvåvalsverk, för att säkerställa en jämn och homogen distribution av alla ingredienser. Resultatet är en uniform blandning som även kallas en compound.

Mastikering vid tillverkning av gummi

Mastikering är en viktig mekanisk bearbetningsprocess där bearbetning sker för att förbättra dess plasticitet och göra det mer formbart. Under mastikeringen utsätts massan för intensiv mekanisk stress i maskiner som bryter ner polymerkedjor och eventuella kluster, vilket resulterar i en mjukare och mer homogen massa. Denna process är avgörande för att säkerställa en effektiv bearbetning i de följande stegen, och den bidrar också till att förbättra blandningen med tillsatser.

Formning av gummit

Efter blandning och mastikering formas blandningen till önskade former genom olika formningstekniker. En vanlig metod är extrudering, där blandningen tvingas genom en formverktyg för att anta en specifik profil. För mer komplexa former används pressning eller formsprutning in i formar under högt tryck. Formningsprocessen är avgörande för att skapa produkter med exakta dimensioner och former enligt designkraven.

Vulkanisering

Vulkanisering är en viktig process där upphettning sker i närvaro av svavel för att skapa tvärbindningar mellan polymerkedjorna. Dessa tvärbindningar ger det dess karakteristiska elastiska och mekaniska egenskaper. Vulkanisering kan utföras genom olika metoder, inklusive ångvulkanisering, varmluftsvulkanisering eller vulkanisering i autoklav. Processen måste övervakas noggrant för att säkerställa att rätt temperatur och tryck upprätthålls, vilket är nödvändigt för att uppnå de önskade egenskaperna hos det slutliga materialet.

Efterbehandling

Efter vulkaniseringen sker en efterbehandlingsprocess för att stabilisera dess struktur och förbereda det för användning. Denna process inkluderar kylning och härdning av det vulkaniserade gummit för att säkerställa att dess dimensioner och mekaniska egenskaper stabiliseras. De färdiga produkterna beskärs och ytbehandlas för att uppnå exakta dimensioner och önskade ytfinisher. Efterbehandlingen är viktig för att säkerställa att produkterna uppfyller alla specifikationer och kvalitetskrav innan de skickas ut till användning i olika applikationer.

Genom dessa gemensamma steg förbereds både den latexbaserade och den syntetiska varianten för en mängd olika användningsområden, vilket säkerställer att slutprodukterna har de nödvändiga egenskaperna för sina respektive tillämpningar.

Mer läsning om tillverkningen: gummilist.com/sa-fungerar-gummitillverkning/

gummi tillverkning
Gummi som används i gungor är generellt sett inte giftigt, förutsatt att det uppfyller säkerhetsstandarder och regelverk.

Förekommer det giftiga ämnen i gummiframställningen?

I sin naturliga eller syntetiska form är det generellt sett inte en giftig process. Det är ett material som används i en mängd olika produkter. Dock finns det vissa tillsatser och kemikalier som används i sprocessen som kan vara skadliga om de inte hanteras korrekt. Exponering för höga halter av dessa kemikalier kan leda till hälsoproblem, såsom allergiska reaktioner, hudirritationer eller, i allvarligare fall, andningsbesvär och andra systemiska effekter.

Risker med tillsatser vid tillverkning av gummi

Tillsatser som mjukgörare, antioxidanter och vulkaniseringsmedel är nödvändiga för att ge det dess specifika egenskaper. Vissa av dessa ämnen, såsom svavel, acceleranter och vissa typer av oljor, kan vara irriterande eller till och med toxiska vid höga koncentrationer. Det är därför avgörande att dessa kemikalier hanteras med försiktighet och att arbetsmiljöstandarder följs noggrant för att minimera risken för exponering.

Betydelsen av arbetsmiljösäkerhet

För att säkerställa en säker arbetsmiljö är det viktigt att följa strikta säkerhetsprotokoll vid hantering av gummi och relaterade kemikalier. Detta inkluderar användning av personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Arbetsplatser bör också vara utrustade med korrekt ventilationssystem för att minimera inandning av farliga ångor och partiklar. Regelbundna utbildningar och säkerhetsgenomgångar för anställda är också nödvändiga för att säkerställa att alla är medvetna om de potentiella riskerna och vet hur man hanterar kemikalier på ett säkert sätt.

Nödduschar och annan säkerhetsutrustning

Nödduschar är en mycket viktig del av säkerhetsutrustningen på arbetsplatser där kemikalier hanteras, inklusive vid ovan nämnda typ av tillverkning. Dessa duschar är designade för att snabbt spola bort skadliga ämnen från kroppen vid olyckor. Nödduschar bör placeras på lätt tillgängliga platser i närheten av arbetsområden där kemikalier används. Det är också viktigt att anställda utbildas i hur man använder nödduscharna effektivt för att minimera skador vid en incident.

Förutom nödduschar kan andra typer av säkerhetsutrustning inkludera ögonduschar för att spola bort kemikalier från ögonen, brandsläckare för att hantera brandrisker och första hjälpen-stationer för att ge omedelbar vård vid skador. Arbetsplatser bör också ha tydliga evakueringsplaner och regelbundna säkerhetsövningar för att säkerställa att alla vet hur man agerar vid en nödsituation.

Läs mer här: giapremix.fi/

Avfallshantering vid tillverkning av gummi

Denna typ av avfall kan ha en betydande miljöpåverkan om det inte hanteras på rätt sätt. Avfall från tillverkningen kan inkludera spillmaterial, skrot, och defekta produkter. Dessa material kan innehålla farliga kemikalier och tillsatser som kan skada miljön om de deponeras eller hanteras felaktigt.

Återvinning av gummit

Återvinning är en viktig aspekt av avfallshantering inom denna industri. Genom att återvinna avfallet kan man minska mängden avfall som hamnar på soptippar och samtidigt spara resurser. Det kan användas i en mängd olika applikationer, från att skapa nya produkter till att användas som fyllmedel i andra material. Processen innefattar insamling, sortering, rengöring och nedbrytning av avfallet till en form som kan återanvändas.

Korrekt avfallshantering

Förutom återvinning är korrekt hantering och bortskaffande av avfallet viktigt för att minimera miljöpåverkan. Detta inkluderar att följa lokala och internationella regler och bestämmelser för avfallshantering, samt att använda tekniker som minimerar miljöpåverkan. Det kan också innebära att implementera system för att separera och behandla olika typer av gummiavfall, såsom att använda biologiskt nedbrytbara material eller miljövänliga kemikalier i tillverkningsprocessen.

Hållbarhet inom industrin

För att främja hållbarhet inom denna industri är det viktigt att företag inte bara fokuserar på återvinning och korrekt avfallshantering utan också på att minska avfall vid källan. Detta kan inkludera att förbättra olika processer vid framställningen för att minska spill och ineffektivitet, samt att utveckla och använda mer hållbara material och teknologier. Genom att implementera dessa strategier kan industrin minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Nästa artikel: nordicmanufacturing.net/flytande-gummi-gjutning/